Environmental
  • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • การจัดการขยะ และของเสีย
  • การลดก๊าซคาร์บอน และการชดเซยคาร์บอน
Social
  • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
  • การพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร
  • การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
Economic
  • การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การพัฒนาการออกแบบ การผลิต และการบริการ
  • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
การออกแบบและตกแต่งก่อสร้างบูธของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo Bangkok 2024) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น เกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "Co2 e Avoided" อาทิเช่น ลดการนำไม้อัดมาใช้เป็นโครงสร้างตกแต่งบูธ เพื่อลดการเกิดขยะและของเสีย โดยนำเหล็กกล่องมาใช้ทดแทน ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามแนวคิด 3R, ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ภายในบูธและในกิจกรรมต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยใช้การสแกน QR Code เป็นการทดแทน เช่น แบบสอบถาม, บัตรเชิญ, ประกาศนียบัตร, โบชัวร์ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ลดการเกิดขยะและของเสีย โดยในงานสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ Co2 e ได้จำนวน 1,083.03 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า (kgCo2 e) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 66 ต้น (คำนวณโดย เครื่องมือคำนวณ Carbon Footprint เบื้องต้นที่เลี่ยงได้จากการจัดงาน ของ สสปน. (TCEB)
d-63 ขอขอบพระคุณลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ให้การสนับสนุนการนำ ผลิตภัณฑ์จากกรมราชทัณฑ์ (หับเผย) งานแฮนด์เมด คุณภาพจากฝีมือผู้ต้องขัง และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมอาซีพคนพิการ จ.นนทบุรี (Mind Mall) มาใช้เป็นของที่ระลึก สำหรับแจกภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo Bangkok 2024) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2 -3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อันเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงเป้าหมายในการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) อีกด้วย